Bunları Bilmelisiniz

Sayın Velilerimizin Dikkatine ;

Aşağıdaki bölümler Özel Öğretim Kurumları Kanunu,Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar yönergesinden aynen alınmıştır.Çocuklarınızı teslim edeceğiniz özel öğretim kurumlarında aşağıdaki özelliklerin bulunup bulunmadığına mutlak suretle dikkat etmeniz gerekmektedir.

Özetle aşağıda etüd merkezinin tanımı,çalışacak personelin özellikleri,ücret ödeme ve iade konusu,eğitim kurumunun bölümleri,kayıt esasları gibi bölümler son yasal düzenlemelere göre sizler için ayrıca bir araya getirilmiştir.

En değerleri varlıklarımız olan çocuklarımızı yanlış kurum ve kişilere emanet etmeyiniz…

ETÜD MERKEZİ NEDİR ?

j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını ifade eder.ETKİNLİKLERMADDE 6 – (1) Kurumlarda, etüdün yanı sıra programı valilikçe uygun görülen;Halk oyunları ve çeşitli spor dalları,Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık ve seramikçilik alanları,Fotoğraf, projeksiyon ve sinema,Koleksiyonculuk,Sosyal ve fen bilimleri alanlarında inceleme ve araştırma,Güzel konuşma ve yazma, kitap okuma,gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturularak yapılır.(2) Öğrencilerin gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzeri etkinliklerden yararlanmaları sağlanabilir. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.(3) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlanması veya test uygulaması gibi etkinlikler yapılamaz. Bu etkinlikleri yapan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Not:ETÜD MERKEZLERİNDE TEST VE DENEME SINAVI YAPILAMAZ.

(6) Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir. (7) Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz. Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle Bakanlık veya valilikçe alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları da uymak zorundadır.

Kurum binalarının kullanılması MADDE 19 – (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığa veya valiliğe bilgi verilerek yapılabilir.ç) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; 1) Kurum müdürü, 2) Öğretmen, 3) Sadece etkinliklerde görevlendirilen uzman öğretici veya usta öğretici, 4) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.(3) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalışma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.

Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 33 – (1) Okulda görevli öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici, dengi resmî okulların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. (2) Okullar dışındaki kurumlarda görevli eğitim personeli, öğrenci veya kursiyerlerin başarısının artırılması ve programlar doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yürütür ve kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

Kurumlarda görevlendirileceklerden istenilecek belgeler MADDE 39 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden; a) İş sözleşmesi, b) Kurumlarda görev almasına engel olacak adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, c) İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi, ç) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge, d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti istenir.

Not:Etüd Merkezlerinde çalışacak öğretmen mutlaka eğitim fakültesi mezunu yada formasyon almış olmak zorundadır.Bölüm mezunları etüdlerde çalıştırılamaz.

Ücretli ders görevi MADDE 40 – (1) Aynı ilde olmak üzere; a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir. b) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı okullarda 30, diğer kurumlarda 40 saati geçemez. c) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saati geçmemek üzere kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. ç) Eğitim personeline, valilikten veya kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilemez.

Not:Devlette çalışan öğretmenler etüd merkezlerinde çalışamazlar

(6) Dershaneler kayıtlı veya kayıtsız öğrencilere yönelik olarak yaptıkları sınavlar için ücret alamaz.Not:Sınav için sizden para isteyen kurumları milli eğitim müdürlüğüne bildiriniz.

(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi veya kurumca onaylı fotokopisi istenirÜcretlerin alınma şekli MADDE 55 – (1) Öğrenci ve kursiyer ücretleri; a) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okullarının bütün sınıflarında ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yıllık, b) Okullarda pansiyon hizmeti sağlandığı takdirde yıllık, c) Dershaneler, kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim okullarının ilköğretim programı dışındaki kısımlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücreti, ç) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının teorik dersleri ile uygulama derslerinin ders saati ücreti ayrı ayrı olarak hesap edilir. (2) Okullar, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir.Not :Etüd merkezlerinde ücretler yıllık ödenir.Ücretlerin iadesi MADDE 56 – (1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir. (2) Ücretlerin iade edilebilmesi için; a) Okullarda, öğrencinin başka bir okula nakli, b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, c) Kurumun kapanması, ç) Dönemin açılamaması, d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi, e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir. (3) Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden; a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim okulu, ilköğretim okulu, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

Not :Yukarıda belirtilenin dışında ücretinizi geri ödemeyen kurumları Milli Eğitim Müdürlüğüne bildiriniz.Ödemelerinizde mutlaka faturanızı isteyiniz.

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu MADDE 58 – (1) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gaziler dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır. (2) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir. (3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur. (4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir. (5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır.

STANDARTLAR YÖNERGESİNDEN YEDİNCİ BÖLÜMÖzel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı MADDE 122- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz. Derslik kapıları MADDE 123- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir. (2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

B-ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLE-RİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER Yönetim ve diğer bölümler MADDE 129- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez. O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise diğer kurumlarda kurucu odası bulunmayabilir. 2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde en az 10 m2 olmalıdır. Büro hizmetleriyle arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m2 olmalıdır. 5-Derslik: Derslik en az 20 m² büyüklüğünde olmalıdır. Dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.6-Kitaplık 7-Mutfak ve yemek salonu: İhtiyacı karşılayacak ölçülerde olmalıdır. (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlarda mutfak aranmaz) 8-Tuvalet: Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarında; a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo, c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz. Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.9-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Uygulama dersliği: Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulama dersliği, araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2 olmalıdır. Uygulama dersliğine en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir. 10-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 11-Kantin (İsteğe bağlı) bulunur.

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

 Murat KARAASLAN Ö.Yenişehir Öğrenci Etüd Eğitim Merkezi  Kurucu Müdür