Referanslarımız

Mersin Şener Turizm Servis İşletmesi

Mersin Ahsen Turizm Servis İşletmesiMer

Osmaniye Koop

Önderler Kooperatifi - Adana

Mersin Tarsus Tok Koop

Mersin Mut Şimşekler Koop

Mersin Silifke Koop

İncirlik -  Adana

Solaklı Koop - Adana

Kurdali Koop

Dikilitaş Koop

Koyuncu Koop

Tarsus 12 Nolu Dolmuş Koop.

Hizmetlerimiz

DVR Sistem Kamera kayıt yönetim ve kontrol.

İnternet Üzerinden Kamera Kayıt yönetim ve kontrol.

Bilgisayar Üzerinden İnternet Kamera İzleme.

DVR Üzerinden İnternet Kamera İzleme.

IP Kamera ile İnternet Üzerinden Kamera İzleme.

Alarm İzleme Hizmetleri.

Araç İçi Güvenlik kamerası Hizmetleri

Ev, İşyeri Alarm Kurulumu

Gps Araç Takip Hizmetleri

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİBİRİNCİ BÖLÜMGenel HükümlerAmaçMADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araçgereçlerin standartlarını belirlemektir.KapsamMADDE 2 - (2) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özelöğretim kurumlarını kapsar.DayanakMADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü ve 4 üncümaddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;a) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri vedavranışların kazandırılması amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim ve öğretim, uygulama ve/veya üretimyapılan ortamı,b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,c) Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ve bu Yönergedebelirtilen özellik ve ölçülerde olan bölümleri,ç) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerininyapılmasına uygun düzenlenmiş alanı,d) Kitaplık: Kurumun türü ve seviyesine göre kitapların bulunduğu yer,e) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretimkurumlarını,f) Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünçkitap almalarına, ders çalışmalarına ve internet üzerinden bilgi iletişim imkân veren yeri,g) Laboratuar: Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji derslerinin yapılması amacıyla düzenlenmişyerleri,ğ) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleriamacıyla ayrılan yeri,h) Oyun bahçesi: Okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alandışında ve genişliği en az 2 m. olan, okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılanzemin/bahçe katı alanını,ı) Oyun etkinlik odası: Anasınıfı ve anaokulu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan sınıfı,i) Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamakiçin kurulan tesisi,j) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğiniifade eder.İnceleme raporlarıMADDE 5- (1) Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı ÖzelÖğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergedebelirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun tür ve düzeyi, kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitimöğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim veöğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir. Aynı binada birdenfazla okul açılmak istenmesi hâlinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır.Yerleşim planıMADDE 6- (1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler.(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyunbahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.(4) Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.(5) Resmî dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıcaBakanlıkça belirlenir.Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanıMADDE 7 - (1) Kurumların derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanındış cephesinde olması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdekitoplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. (Yeterli aydınlatma ve havalandırmasağlanması hâlinde laboratuvar, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.)Dersliklerde her öğrenci/kursiyer/katılımcı için kullanım alanıMADDE 8 - (1) Anaokulu ve anasınıfında bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m2’den, ilkokul,ortaokul, lise ve diğer kurumların teorik derslikleri ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerindeise 1,2 m²’den az olamaz.(2) Kurslarda ve hizmet içi eğitim merkezindeki uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanımalanı;a) Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayarve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m²’den,b) Bale kursları, desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri uygulama dersliklerinde herkursiyer/katılımcı için 3 m²’denaz olamaz.Derslik kapılarıMADDE 9 - (1) Kurumlarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olandersliklerin kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 20’den fazla olan dersliklerin kapı genişliği ise en az 90cm olmalıdır. Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bireysel eğitim odasınınderslik kapı genişliği en az 70 cm olmalıdır. Derslik kapılarının genişliği 140 cm’den fazla olursa kapılar çiftkanatlı yapılır.(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir.(3) Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvaraparalel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının derslikkapıları ile özel eğitim okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyonmerkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeri doğru da açılabilir.(4) Bedensel özürlü bireylere yönelik öğretim programı uygulayan özel eğitim kurumlarının kapılarınaeşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde özürlülerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleriengellemeyecek önlemler alınır.(5) Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.MerdivenlerMADDE 10 - (1) Kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkatealınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.(2) Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunanbölümlerinde bedensel özürlü bireyler için rampa bulunur.(3) Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı vegerek görülen diğer alanlara yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır.(4) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renklikaymaz şeritler eklenir.(5) Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan okulların merdivenlerinin her iki tarafındada özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıcasahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.Tavan yüksekliğiMADDE 11- (1) Kurumun bina tavan yüksekliğinin 3 m’den az olmaması esastır. Ancak, derslik tavanyüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda;a) İlkokul, ortaokul ve liseler ile okullar dışındaki diğer kurumların teorik dersliklerinde ve öğrenci etüteğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde her öğrenci için 3,5 m³,b) Anaokulu ve anasınıfında ise 4,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.(2) Kurs ve hizmet içi eğitim merkezi uygulama dersliği tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması hâlinde;a) Her kursiyer için 2 m² alan istenen kurumlarda 7 m3,b) Her kursiyer için 3 m² alan istenen kurumlarda 9 m3hacim düşecek şekilde kursiyer/katılımcı kontenjanı belirlenir.(3) Özel eğitim okulu ve bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim verehabilitasyon merkezinin derslik tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda her bir özürlü birey için 7m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.KoridorlarMADDE 12- (1) Okul binalarının koridor genişlikleri;a) Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5 m’den,b) Koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2 m’den,c) Koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’denaz olamaz.(2) Kontenjanı 100’den az olan okullar ile özel eğitim okulu ve diğer kurumların koridorlarının genişliğiöğrenci/kursiyer/katılımcıların rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.(3) Bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim okulu ile özel eğitim verehabilitasyon merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikteolmalıdır.Su deposuMADDE 13- (1) Su kesintisi olması durumunda okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacakbüyüklükte su deposu veya tankı bulundurulur.İKİNCİ BÖLÜMOkullarOkul binaları ve dersliklerMADDE 14- (1) İlkokul, ortaokul ve liselerin, en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyun bahçesibulunan bağımsız binalarda açılması esastır. Ancak, aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde okulların aynıbinada açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesigerekir. Meslek liseleri diğer ortaöğretim okulları ile aynı katta açılamaz.(2) İlkokul, ortaokul ve liselerde bir derslik alanı 20 m²’den az olamaz.Anaokullarında bulunması gereken bölümlerMADDE 15- (1) Anaokullarında bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Uyku odası: (İsteğe bağlı) Okul öncesi eğitim kurumlarında; uyku odalarında her öğrenci için havahacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2’den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)3- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır.4- Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçebulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.5- Yemek odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.6- Tuvalet ve lavabolar:a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi özürlü bireylerin kullanımınauygun şekilde düzenlenir.İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümlerMADDE 16- (1) İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnızbirinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan okullarda) En az 10 m2 olmalıdır.3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.5- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.6- Oyun etkinlik odası (anasınıfı): (isteğe bağlı) En az 15 m2 olmalıdır.7- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.8- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.9- Laboratuvar: Ortaokullarda Fen Bilgisi laboratuarı, liselerde Fizik, Kimya ve Biyolojilaboratuvarları ayrı ayrı düzenlenir.Laboratuvarlarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2’dir. Her laboratuvarda ayrıcaihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişiklaboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir.Kimya laboratuvarlarında insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.10- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere iki bölümdenoluşur. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 50 m²olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane de düzenlenebilir. Ancak, iki kütüphanenintoplam alanı en az 50 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekildedüzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.11- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden demeydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim veöğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.12- Müzik dersliği: (Ortaokul ve liselerde) Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzikaletleri için yeterli alan ayrılır.13- Resim dersliği: (Ortaokul ve liselerde) Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.14- Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır.15- Teknoloji ve tasarım dersliği: Ortaokullarda her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.16- Uygulama atölyesi/ (Meslek lisesi): Alanların kullanılma amaçlarına uygun olarak tespitedilmelidir.Dengi resmî meslek liselerindeki uygulama atölye/dersliğinin sayısından az olmamak şartıyla atölyeler,en az 20 öğrenci çalışabilecek büyüklükte ve her öğrenci için kullanım alanı 2 m2’den az olmayacak şekildedüzenlenir.Havacılık, Denizcilik, Otelcilik, Turizm, Sağlık ve benzeri alanlarda program uygulayacak okullar ileorganize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarınca, çerçeve öğretim programlardakiuygulama konuları için kurum binasında gerekli bölümler düzenlenir. Ayrıca, okulda yapılması mümkünolmayan uygulama eğitimleri için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörlerde hizmet veren kuruluşlarlaprotokoller yapılır.Organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarının atölye ve laboratuvaruygulamaları, eğitim birimi bulunan işletmelerde yapılabilir.17- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.18- Tuvalet ve lavabolar:a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi özürlü bireylerin kullanımınauygun şekilde düzenlenir.19- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan her düzeydekibütün okullar; yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi dönüşümlü olarak ortak kullanabilir.Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.Aynı binada veya kampüste bulunan ortaöğretim kurumları ise ayrıca aşağıda belirtilen bölümleri;a) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını,b) Müzik dersliğini,c) Resim dersliğini,ç) Öğretmenler odasını,d) Arşiv ve dosya odasını,e) Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını,f) Tuvaletleri,g) Oyun bahçesiniortak kullanabilir.Yatılı okullarda öğrenci sayısına göre bulunması gereken diğer bölümler:20- Yatakhane: Tavan yüksekliği 3 metre olan yatılı okulun yatakhane kontenjanı her bir öğrenci için 4m2, tavan yüksekliği 3 m’den az olan binalarda ise her bir öğrenci için 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir.Yatakhanenin her bir odası için en fazla 6 öğrenci kontenjanı verilir.21- Duş, banyo ve tuvalet: Yatılı okullarda her 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan kabinli duş,tuvalet ve lavabo olmalıdır.22- Belletmen odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.23- Kız ve erkek öğrenci revirleri: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.(2) Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknolojive tasarım, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÖzel Eğitim OkullarıOkul binalarıMADDE 17- (1) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu,özel eğitim ortaokulu ve özel eğitim liseleri, özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitimmerkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyunbahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır. Ancak, aynı kurucu tarafından, özel erken çocukluk dönemieğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi(okulu) ile özel eğitim ve rehabilitasyon briminin aynı binada açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor,tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir.(2) Özel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin açılmak istenmesi hâlindeayrıca, bu Yönergenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bölümünde belirtilen özür grubuna göre bireyselve grup eğitim odaları ile bedensel engelliler destek eğitim programı uygulayacaklarda ayrıca fizyoterapi salonudüzenlenmesi gerekir.Özel eğitim anaokulunda bulunması gereken bölümlerMADDE 18- (1) Özel eğitim anaokullarında ve açılması durumunda bünyesindeki özel eğitim verehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 100 den fazla olan okullarda) En az 10 m2 olmalıdır.3- Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (Her 20 öğrenci için 1 bireysel oda) Örgün eğitim içindüzenlenene kontenjan verilmez.4- Uyku odası: (İsteğe bağlı) Özel eğitim anaokullarında; uyku odalarında her öğrenci için hava hacmi10 m3, kullanım alanı ise 3 m2’den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)5- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: (isteğe bağlı) En az 6 m2 olmalıdır.6- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için en az 2,5 m2 yer ayrılacak şekildehesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görmeengelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6,hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.7- Oyun bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı alan, 25 m²’den az olmamakşartıyla her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak bahçenin kontenjanı belirlenir.8- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükteolmalıdır.9- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.10- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.11- Tuvalet:a) Her 20 birey için bireylerin yaşına uygun bir tuvalet ve lavabo,b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvaletlerden en az birinin tutamaklı olması gerekir.30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Okuldaki kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinden ve lavabolardan biri bedensel özürlü bireylerinkullanımına uygun şekilde düzenlenir.Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitimmesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezinde (okulu) bulunması gereken bölümlerMADDE 19- (1) Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özeleğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okulu) ve açılması durumundabünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 100 den fazla olan okullarda) En az 10 m2 olmalıdır.3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.4- Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır.5- Oyun etkinlik odası (isteğe bağlı): En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır.Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10;yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeydezihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.6- Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (Her 80 öğrenci için 4 bireysel oda) (Örgün eğitim içindüzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez.)7- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi (isteğe bağlı): En az 6 m2 olmalıdır.8- Derslik: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre dersliklerdeen fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veyaağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjanverilir.9- Beden eğitimi salonu: En az 20 m2 olmalıdır.10- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Görmeengelliler için açılan özel eğitim ilkokulu ve ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu)),(Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı dadüzenlenebilir.)11- Teknoloji ve tasarım dersliği: (Ortaokullarda) Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar vebenzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve alanı, en büyük derslik alanı kadarolmalıdır.12- Fen Bilgisi laboratuvarı: (Ortaokullarda) En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. (sadece işitme,görme, bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanbireylerin devam ettiği okullarda )13- Resim/Müzik dersliği: (Ortaokullarda) En az 15 m2 olmalıdır. Bireylerin özürleri dikkate alınarakuygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. (İşitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelikprogram uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda)14- Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır.15- Rehberlik servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.16- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.17- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.18- Tuvalet ve lavabolar:a) Her 20 öğrenci için öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri dikkate alınarak bir tuvalet velavabo,b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bay ve bayan öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Okuldaki kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinden ve lavabolardan birer tanesi bedensel özürlü bireylerinkullanımına uygun şekilde düzenlenir.19- Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu);a) Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflaren fazla 10 bireyden oluşur.2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları,ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.b) Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu):1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflaren fazla 10 bireyden oluşur.2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları,ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.20- Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan özel erken çocukluk dönemieğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi(okulu), yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane dönüşümlü olarak ortak kullanabilir.Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.(2) Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknolojive tasarım, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.Çeşitli hükümlerMADDE 20- (1) Bedensel engelli bireylere yönelik okul programı uygulayan kurumlarda, koridor,lavabo, yemekhane, yatakhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayısağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak gibi ek önlemler alınır.(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır.Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerdeklima ile de yapılabilir.(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik,lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı verakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDershanelerDershanelerde bulunması gereken bölümlerMADDE 21- (1) Dershanelerde bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan dershanelerde) En az 10 m2 olmalıdır.3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.4- Derslikler: En az altı derslik olmalı ve derslikler en az 20’şer m² olmalıdır. En çok 30 öğrenciye birderslik olacak şekilde planlanır.5- Tuvalet ve lavabolar:a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan dershanelerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Dershanede bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabobulunur.6- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden demeydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim veöğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.7- Rehberlik, ölçme değerlendirme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.8- KitaplıkBEŞİNCİ BÖLÜMÇeşitli KurslarÇeşitli kurslarda bulunması gereken bölümlerMADDE 22- (1) Kurslarda bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.4- Derslik: En az 15 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.5- Tuvalet ve lavabolar:a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Kurslarda bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabobulunur.6- Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç gereçledonatılmış ve büyüklüğü en az 20 m2’dir.Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğininkontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarakbelirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden demeydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlardışındaki yerler kabul edilir.8- Kitaplık9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla kursiyer kontenjanı ençok otuz (30) olan kurslarda:a) Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.c) Derslik: En az 15 m² olmalıdır.ç) Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yeralması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğininkontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarakbelirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.d) Tuvalet ve lavabolar: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkeköğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur.Meslek liselerindeki alan ve dallarda faaliyette bulunan kurslarMADDE 23- (1) Meslek liselerindeki alan ve dallarda kurs faaliyetinde bulunacak özel kurslarda,Meslek liselerindeki gibi araç ve gereçlerle donatılmış uygulama dersliği, laboratuvar ve atölye düzenlenir.(2) Ayrıca, havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kursta uygulanacak diğeröğretim programında yer alan uygulama derslerinin kurs binası dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlardayapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren resmî veya özelkuruluşlarla noterden onaylı yazılı anlaşmalar yapılır.ALTINCI BÖLÜMÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon MerkezleriÖzel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümlerMADDE 24- (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: En az 8 m2 olmalıdır. (Kontenjanı 100’den fazla olması hâlinde)3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yerilâve edilir.4- Görme engelli bireyler destek eğitim programı:a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanıbelirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.5- İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanıbelirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması vesınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.6- Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanıbelirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.7- Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanıbelirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.8- Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Her birey için 10 m2 yer hesaplanarak salonun kontenjanıbelirlenir ve salon kontenjanı 5’ten fazla olamaz.9- Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanıbelirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.10- Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanıbelirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.11- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Zihinselözürlü, görme özürlü ve yaygın gelişimsel bozukluk program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubugerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)12- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükteolmalıdır.13- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.14- Tuvalet ve lavabolar:a)Her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo,b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek bireyler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabobulunur.Ç e ş i t l i h ü k ü ml e rMADDE 25- (1) Bedensel engelli bireylere yönelik destek eğitim programı uygulayan kurumlarda,koridor, lavabo, yemekhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayısağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak gibi ek önlemler alınır.(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır.Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerdeklima ile de yapılabilir.(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik,lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı verakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.YEDİNCİ BÖLÜMÖzel Öğrenci Etüt Eğitim MerkeziÖzel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümlerMADDE 26- (1) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.4- Derslik: Derslikler en az 20 m² büyüklüğünde olmalıdır. Dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanıverilir.5- Kitaplık6- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.7- Tuvalet ve lavabolar:a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet velavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabobulunur.8- Uygulama dersliği: Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulama dersliği, araç gereçle donatılmış veen az 20 m2 olmalıdır. Uygulama dersliğine en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.9- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden demeydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlardışındaki yerler kabul edilir.SEKİZİNCİ BÖLÜMHizmet İçi Eğitim MerkezleriHizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümlerMADDE 27- (1) Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:1 - Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yerilâve edilir.4- Derslik: En az 20 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 katılımcıdan fazla kontenjan verilmez. (Hizmet içieğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygungörülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)5- Tuvalet ve lavabolar:a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo,b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavaboayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan hizmet içi eğitim merkezinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavaboayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabobulunur.Ancak, dersliği olmayan merkezlerde bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı iki tuvalet ve lavabodüzenlenmesi yeterlidir.6- Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programına uygundüzenlenmiş ve araç ve gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmetiçi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygungörülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğinekontenjan verilmez.7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden demeydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlardışındaki yerler kabul edilir.8- Kitaplık9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla katılımcı kontenjanı ençok otuz (30) olan hizmet içi eğitim merkezinde:a) Müdür odası: En az 10 m² olmalıdır.b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.c) Derslik: En az 20 m² olmalıdır. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veyasözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)ç) Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programında uygulamayayönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20m2’dir.Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmetiçi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygungörülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğinekontenjan verilmez.d) Tuvalet ve lavabolar: Bayan katılımcılar ile bayan öğretmenler için bir, erkek katılımcılar ile erkeköğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur.DOKUZUNCU BÖLÜMUzaktan Öğretim Yapan KuruluşlarUzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümlerMADDE 28- (1) Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Yayın odası: Uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımı için yeterli büyüklükteolmalıdır.3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmeniçin 1,5 m2 yer ilâve edilir.4- Yüzyüze eğitim uygulama dersliği: En az 15 m2 (Yüzyüze eğitim verecek kuruluşlarda),5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.6- Tuvalet ve lavabolar:a) Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo (Yüzyüze eğitim verecek kuruluşlarda),b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Kurumda bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabobulunur.7- KitaplıkONUNCU BÖLÜMMotorlu Taşıt Sürücüleri KurslarıMotorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümlerMADDE 29- (1) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler:1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2yer ilâve edilir.4- Derslik: En az 20 m² olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır.Bir motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliği, İlkyardım Dersliği ile Motor veAraç Tekniği Dersliği grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki enküçük dersliğin kontenjanı esas alınır. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç gereçledonatılmış, standartlara uygun, en az üç derslikli bir grubun hazırlanması gerekir. Ancak kontenjan sabit kalmakkoşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım ile Motor veAraç Tekniği dersliklerinin eklenmesi mümkündür.5- Tuvalet ve lavabolar:a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile bayan ve bay öğretmenler içinayrı ayrı düzenlenir.Kursta bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.6- Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshanebulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlardışındaki yerler kabul edilir.7- Kitaplık8- Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır.Direksiyon eğitimi aracıMADDE 30- (1) Direksiyon eğitim araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile hertürlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesliveya ışıklı uyarı veren alet bulunur.a) Direksiyon eğitim araçları:Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;1- “B” sertifika sınıfı için en az iki,2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en azbirer direksiyon eğitim aracı bulunur.3- “A2”, “B”, “C” ve “E” sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçlarının kurucu adına kayıtlı; “A1”, “D”ve “F” sertifika sınıfları için kullanılacak direksiyon eğitim araçları kurucu adına kayıtlı veya kiralık; “H(Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfı direksiyon eğitim aracı kurucu adına kayıtlı veya kiralık ya dakursiyer adına kayıtlı olabilir.“G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadeceTrafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi dersi verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim aracıbulundurulmaz.Direksiyon eğitim alanıMADDE 31- (1) Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.a) Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elektengeçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.b) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sınıfı sertifika verecek kurumlarındireksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.c) “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.ç) Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.d) Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi verenmotorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için5.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifikaeğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi verecek her bir kurumiçin 5.000 m² alan istenir.e) “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitimalanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 10.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”,“B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan;“C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir. Hesaplama sonucu ortayaçıkan küsuratlar dikkate alınmaz.(2) En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisindebulunması gereken birimler ve araç gereçler;a) Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.b) Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.c) Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.ç) Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki tuvalet (bay - bayan),d) Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda subulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.e) Sosyal dinlenme tesisleri; Betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve benzeri malzemeden yapılmalı,çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.(3) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılmalıdır.a) Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.ç) Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direkkullanılmalıdır.d) Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir.e) Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.f) TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.(4) İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında:a) Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 20 m2,tuvalet sayısı da üç olmalıdır.b) Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30m2, tuvalet sayısı da dört olmalıdır.c) Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 45m2, tuvalet sayısı da altı olmalıdır.ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü vesayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m2 kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir.ONBİRİNCİ BÖLÜMSon HükümlerKurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçlerMADDE 32- (1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün GençliğeHitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.(2) Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün GençliğeHitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur.(3) Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araçgereç bulunur.(4) Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye velaboratuvarlar düzenlenir.İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümlerMADDE 33- (1) Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında ihtiyaç duyulması hâlindeisteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı,müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, çocuk bakımı, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç,yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir.Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmakşartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir.Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespitiMADDE 34- (1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlarbir üst tam sayıya tamamlanır.(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir.Mevcut kurumlarMADDE 35- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma veçalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak yerleşim planı değişikliklerindebu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır. Ancak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaKanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli olan kurumlarda bu Yönergedebelirtilen pencere, kapı, koridor için belirlenen standartlar aranmaz.Kaldırılan MevzuatMADDE 36- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5/3/2010 tarihli ve 1930 sayılıMakam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmışyazılar yürürlükten kaldırılmıştır.Okul binalarıGeçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma veçalışma ruhsatı alan okullar ile özel eğitim okullarının kurucuları 15/07/2015 tarihine kadar okul binalarını buYönergenin 14 üncü, özel eğitim okulları ise 17 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmekzorundadırlar.(2) Belirtilen sürede kurum binalarında gerekli düzenlemeyi yapmayan okullar Bakanlık tarafındanöğrenci sayıları dikkate alınarak re’sen mevcut okullardan birine dönüştürülür.(3) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatıalan özel akşam liselerinin kurucularından, kurumlarını 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar şartlara uygun hâlegetirmeyenlerin kurumları kapatılır.Özürlülerin kurumlara erişebilirliğiGeçici Madde 2- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açmave çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını özürlülerinerişebilirliğine uygun duruma getirmek zorundadırlar.YürürlükMADDE 37- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 38- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.DİREKSİYON EĞİTİM ALANI PLANINOT:1- Yol aplikasyonu sonunda adaların boyutları belirlenecek.2- Yollardan bir kesimde % 5-7 iniş eğim, % 5-7 çıkış eğimi olacak.3- Uygun bir yere demiryolu geçidi yapılacak.4- Arazinin geometrik yapısına göre yol konumları değişik olabilecek5- A1, A2, B ve F sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 5000 m2, yol genişlikleri 7 m olacaktır.6- D, C, E sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 10.000 m2, yol genişlikleri 7 m olacaktır. Alan 10.000 m2 den büyükse yolgenişliği 9 m olacaktır.7- Direksiyon eğitim alanının yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerin oluşturulması şartıyla dikdörtgen veya kare şeklinde olma zorunluluğubulunmamaktadır.

Bunları Bilmelisiniz

Sayın Velilerimizin Dikkatine ;

Aşağıdaki bölümler Özel Öğretim Kurumları Kanunu,Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar yönergesinden aynen alınmıştır.Çocuklarınızı teslim edeceğiniz özel öğretim kurumlarında aşağıdaki özelliklerin bulunup bulunmadığına mutlak suretle dikkat etmeniz gerekmektedir.

Özetle aşağıda etüd merkezinin tanımı,çalışacak personelin özellikleri,ücret ödeme ve iade konusu,eğitim kurumunun bölümleri,kayıt esasları gibi bölümler son yasal düzenlemelere göre sizler için ayrıca bir araya getirilmiştir.

En değerleri varlıklarımız olan çocuklarımızı yanlış kurum ve kişilere emanet etmeyiniz…

ETÜD MERKEZİ NEDİR ?

j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını ifade eder.ETKİNLİKLERMADDE 6 – (1) Kurumlarda, etüdün yanı sıra programı valilikçe uygun görülen;Halk oyunları ve çeşitli spor dalları,Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık ve seramikçilik alanları,Fotoğraf, projeksiyon ve sinema,Koleksiyonculuk,Sosyal ve fen bilimleri alanlarında inceleme ve araştırma,Güzel konuşma ve yazma, kitap okuma,gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturularak yapılır.(2) Öğrencilerin gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzeri etkinliklerden yararlanmaları sağlanabilir. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.(3) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlanması veya test uygulaması gibi etkinlikler yapılamaz. Bu etkinlikleri yapan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Not:ETÜD MERKEZLERİNDE TEST VE DENEME SINAVI YAPILAMAZ.

(6) Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir. (7) Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz. Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle Bakanlık veya valilikçe alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları da uymak zorundadır.

Kurum binalarının kullanılması MADDE 19 – (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığa veya valiliğe bilgi verilerek yapılabilir.ç) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; 1) Kurum müdürü, 2) Öğretmen, 3) Sadece etkinliklerde görevlendirilen uzman öğretici veya usta öğretici, 4) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.(3) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalışma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.

Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 33 – (1) Okulda görevli öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici, dengi resmî okulların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. (2) Okullar dışındaki kurumlarda görevli eğitim personeli, öğrenci veya kursiyerlerin başarısının artırılması ve programlar doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yürütür ve kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

Kurumlarda görevlendirileceklerden istenilecek belgeler MADDE 39 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden; a) İş sözleşmesi, b) Kurumlarda görev almasına engel olacak adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, c) İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi, ç) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge, d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti istenir.

Not:Etüd Merkezlerinde çalışacak öğretmen mutlaka eğitim fakültesi mezunu yada formasyon almış olmak zorundadır.Bölüm mezunları etüdlerde çalıştırılamaz.

Ücretli ders görevi MADDE 40 – (1) Aynı ilde olmak üzere; a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir. b) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı okullarda 30, diğer kurumlarda 40 saati geçemez. c) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saati geçmemek üzere kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. ç) Eğitim personeline, valilikten veya kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilemez.

Not:Devlette çalışan öğretmenler etüd merkezlerinde çalışamazlar

(6) Dershaneler kayıtlı veya kayıtsız öğrencilere yönelik olarak yaptıkları sınavlar için ücret alamaz.Not:Sınav için sizden para isteyen kurumları milli eğitim müdürlüğüne bildiriniz.

(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi veya kurumca onaylı fotokopisi istenirÜcretlerin alınma şekli MADDE 55 – (1) Öğrenci ve kursiyer ücretleri; a) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okullarının bütün sınıflarında ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yıllık, b) Okullarda pansiyon hizmeti sağlandığı takdirde yıllık, c) Dershaneler, kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim okullarının ilköğretim programı dışındaki kısımlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücreti, ç) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının teorik dersleri ile uygulama derslerinin ders saati ücreti ayrı ayrı olarak hesap edilir. (2) Okullar, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir.Not :Etüd merkezlerinde ücretler yıllık ödenir.Ücretlerin iadesi MADDE 56 – (1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir. (2) Ücretlerin iade edilebilmesi için; a) Okullarda, öğrencinin başka bir okula nakli, b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, c) Kurumun kapanması, ç) Dönemin açılamaması, d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi, e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir. (3) Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden; a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim okulu, ilköğretim okulu, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

Not :Yukarıda belirtilenin dışında ücretinizi geri ödemeyen kurumları Milli Eğitim Müdürlüğüne bildiriniz.Ödemelerinizde mutlaka faturanızı isteyiniz.

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu MADDE 58 – (1) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gaziler dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır. (2) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir. (3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur. (4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir. (5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır.

STANDARTLAR YÖNERGESİNDEN YEDİNCİ BÖLÜMÖzel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı MADDE 122- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz. Derslik kapıları MADDE 123- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir. (2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

B-ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLE-RİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER Yönetim ve diğer bölümler MADDE 129- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez. O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise diğer kurumlarda kurucu odası bulunmayabilir. 2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde en az 10 m2 olmalıdır. Büro hizmetleriyle arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m2 olmalıdır. 5-Derslik: Derslik en az 20 m² büyüklüğünde olmalıdır. Dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.6-Kitaplık 7-Mutfak ve yemek salonu: İhtiyacı karşılayacak ölçülerde olmalıdır. (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlarda mutfak aranmaz) 8-Tuvalet: Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarında; a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo, c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz. Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.9-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Uygulama dersliği: Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulama dersliği, araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2 olmalıdır. Uygulama dersliğine en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir. 10-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 11-Kantin (İsteğe bağlı) bulunur.

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

 Murat KARAASLAN Ö.Yenişehir Öğrenci Etüd Eğitim Merkezi  Kurucu Müdür

ÖZEL ETÜD MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

24 Haziran 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 27974YÖNETMELİKMillî Eğitim Bakanlığından:MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİMMERKEZLERİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim, yönetim, öğrenci kaydı, etüt çalışma süreleri ve işleyişle ilgili usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim, yönetim, öğrenci kaydı, etüt çalışma süreleri ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,b) Diğer personel: Kurumda eğitim personeli dışında yer alan görevlileri,c) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen ve usta öğreticiyi,) Genel müdür: Gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla özel öğretim kurumunun yöneticisini,d) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,e) Kurucu: Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,f) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,g) Kurum: Özel öğrenci etüt eğitim merkezini,ğ) Müdür: Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürünü,h) Öğrenci: Özel öğrenci etüt eğitim merkezine kayıtlı ilköğretim okulu öğrencisini,ı) Öğretmen: Adaylığı kaldırılmış ve özel öğrenci etüt eğitim merkezinde görevli öğretmeni,i) Özel öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini hazırlamalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,j) Usta öğretici: En az ortaöğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren usta öğreticiyi,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMKurumun Amacı, Etkinlik Alanları ve İşleyişiÖzel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacıMADDE 5 – (1) Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına ve bu Yönetmelikte belirtilen alanlarda etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmaktır.EtkinliklerMADDE 6 – (1) Kurumlarda, etüdün yanı sıra programı valilikçe uygun görülen;a) Halk oyunları ve çeşitli spor dalları,b) Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık ve seramikçilik alanları,c) Fotoğraf, projeksiyon ve sinema,ç) Koleksiyonculuk,d) Sosyal ve fen bilimleri alanlarında inceleme ve araştırma,e) Güzel konuşma ve yazma, kitap okuma,gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturularak yapılır.(2) Öğrencilerin gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzeri etkinliklerden yararlanmaları sağlanabilir. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.(3) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlanması veya test uygulaması gibi etkinlikler yapılamaz. Bu etkinlikleri yapan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.Kayıt esaslarıMADDE 7 – (1) Kuruma, ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin kayıtları yapılır. Kurumlarda, karma eğitim esastır.Kayıtta istenecek belgelerMADDE 8 – (1) Etüt eğitim merkezine kaydı yapılacak öğrencilerden;a) T.C. kimlik numarası beyanı,b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Formu,c) Öğrenci belgesi veya kurumca onaylı fotokopisi,ç) İki adet fotoğraf,istenir.Günlük çalışma saatleriMADDE 9 – (1) Kurumların hafta içi ve hafta sonu günlük çalışma faaliyetleri 07:00 ile 22:00 saatleri arasında yapılır.(2) Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz.(3) Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak kurumdan ayrılması veya öğrenci sayısının azalması durumunda kurucunun teklifi ve valiliğin onayı ile kurum tatil edilebilir.(4) Öğrencilere yaz tatilleri süresince izin verilebilir. Bu izinler öğrenci kayıt-kabul sırasında veli tarafından verilecek başvuru formunda belirtilir. Yaz tatilinde, öğrenciden izinli olduğu süre içinde ücret alınmaz.(5) Yaz tatillerinde öğrenci başvurusu olduğu takdirde geçici yaz programı uygulanarak öğrencilerin bütün gün etüt eğitim merkezine devamı sağlanabilir.(6) Yaz tatillerinde geçici olarak kurumdan ayrılan öğrencilerin yerine, bu süre için başka öğrenci alınabilir.Reklam ve ilanMADDE 10 – (1) Kurumlar, reklam ve ilanlarında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.Defter ve dosyalarMADDE 11 – (1) Kurumlarda tutulacak defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.a) Öğrenci künye (kütük) defteri,b) Gelen ve giden evrak kayıt defteri,c) Evrak zimmet defteri,ç) Öğrenci yoklama fişi ve defteri,d) Teftiş defteri,e) Personel özlük dosyası,f) Ücretsiz veya indirimli öğrenciler dosyası,g) Öğrenci kayıt dosyası,ğ) İstatistik dosyası,h) Gizli yazılar dosyası.(2) Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi, bunların yıl sonunda çıktısının alınması ve kurum müdürlüğünce onaylanması şartıyla defter ve dosyalar elektronik ortamda da tutulabilir.Belgelerin saklanmasıMADDE 12 – (1) Kurum müdürlüğünce aşağıdaki bentlerde belirtilen bilgi ve belgeler öğrencilerin kurumla ilişkisinin kesilmesinden sonraki iki takvim yılı boyunca saklanır.a) Öğrenci yoklama defteri,b) Ücretsiz veya indirimli öğrenciler dosyası,c) Öğrencilerin kayıt kabul dosyaları.(2) Diğer belgeler hakkında, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMKurum Personelinin Görev, Yetki ve SorumluluklarıGörevlendirilecek personelMADDE 13 – (1) Kurumda;a) Müdür,b) İhtiyaç duyulması hâlinde müdür yardımcısı,c) Öğretmen,ç) Sadece etkinliklerde görevlendirilen usta öğretici,d) Diğer personel,e) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, istenirse genel müdür ve genel müdür yardımcısı,görevlendirilir.GörevlendirmelerMADDE 14 – (1) Kurumda çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılır.Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarıMADDE 15 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi;a) Her yıl kurumun mali bütçesini düzenler.b) Müdürün talep ettiği eğitim ve öğretimle ilgili araç, gereç ve diğer ihtiyaçları sağlar.c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personelin görevlendirilmesini sağlar.ç) Gerektiğinde eğitim personeli kurulu toplantısına katılarak eğitim personelinin sorun ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.d) Kurumda görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.e) Kurumun gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemleri izler; muhasebeyle ilgili defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.f) İlgili mevzuata göre yangın, doğal afet ve kazalara karşı gerekli önlemler ile ilk yardım ve özel güvenlik önlemlerini alır.g) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil eder veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilmesini sağlar.ğ) Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde millî eğitim müdürlüğünün onayı ile müdür yardımcısı veya müdür yardımcısı bulunmayan kurumlarda, yönetici olma şartlarını taşıyan bir öğretmenin bu göreve vekâleten görevlendirilmesini sağlar.h) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.(3) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.Genel müdürün görev, yetki ve sorumluluklarıMADDE 16 – (1) Genel müdür;a) Gerektiğinde kurumlarında yapılacak toplantılara başkanlık eder.b) Branşında ders bulunması durumunda, haftada altı saate kadar derse girebilir.c) Kurumdaki görevli eğitim personeliyle diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.ç) Kurumda eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlar.d) İzin kullanacak personele, müdürle birlikte izin belgesi düzenler.e) Yönetim ve eğitim personeli arasındaki koordinasyonu sağlar.f) Kurumda görevli eğitim personeli ve diğer personelin disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar.g) Eğitim personelinin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlemleri alır.ğ) Kurumda görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınmasını sağlar.h) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleriyle özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil eder.ı) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.(2) Genel müdür, kurumdaki eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulatmaktan Bakanlık ve ilgili diğer resmî makamlar ile kurucuya karşı sorumludur.(3) Genel müdür, aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise, kurumun mali işlerinden de sorumludur.Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarıMADDE 17 – (1) Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdüre vekâlet eder.Müdürün görev, yetki ve sorumluluklarıMADDE 18 – (1) Müdür;a) Öğrencilerin etkinliklerde belirlenen amaca uygun olarak eğitilmeleri ve başarılarının artırılması, eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.b) Görevli personelle yapılacak toplantılara başkanlık eder.c) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleriyle özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumu temsil eder.ç) Görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarını zamanında alır.d) Personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.e) Her dönem başında, eğitim ve öğretim etkinliklerini planlar, personel arasında görev bölümünü yapar ve ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alarak döneme ait diğer gerekli hazırlıkları yapar.f) Defter, dosya ve kayıtların tutulması ile yazışmaların gecikmeden yapılmasını sağlar.g) Görevli eğitim personelinin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır ve bu personelin yetiştirilmesini sağlar.ğ) Personelin hizmet içi eğitimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.h) Görev yapan eğitim personelinin çalışmalarını planlı olarak yapmaları için haftalık ders ve etkinlik programlarının yapılmasını sağlar ve bunları onaylar.ı) Kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını, eğitim personelinin ve öğrencilerin yararlanmasını sağlar.i) Dönem başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.j) Eğitim personelinin nöbet çizelgesini hazırlar.k) Eğitim ve öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personelce okunmasını ve bilgi edinilmesini sağlar.l) İzin kullanacak personele, varsa genel müdürle birlikte izin verir.m) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.(2) Kurumun yönetiminden, eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine, genel müdüre, Bakanlık ve ilgili diğer resmî makamlara karşı sorumludur.(3) Müdür aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise, kurumun mali işlerinden de sorumludur.(4) Yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını müdür yardımcısına devredebilir.(5) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla, branşında haftada aylık karşılığı altı, isteğe bağlı ek ders görevi karşılığı altı saat olmak üzere toplam on iki saat derse girebilir.(6) Genel müdür mevcut değilse bu Yönetmelik ile genel müdüre verilen diğer yetkileri kullanır.Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarıMADDE 19 – (1) Müdür yardımcısı, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde müdüre vekâlet eder.Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarıMADDE 20 – (1) Eğitim personeli;a) Öğrenci başarısının artırılması ve öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yapar.b) Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılır; kanun,yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapar.c) Öğrencilere, öğrenim işlerinde yardımcı olur ve kılavuzluk yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.ç) Planlandığı şekilde nöbet tutar.d) Etkinliklerin yürütülmesi ile yönetim işlerinde yardımcı olur.e) Yıl sonunda; yaptıkları etkinlikler, karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve hazırladığı raporu müdüre verir.f) Kurumla ilgili mevzuat hakkında bilgi edinir.(2) İlköğretim okullarında görev yapma koşullarına sahip öğretmenler ile etüt saatleri dışında kalan zamanda, ilgi ve yeteneklerine göre 6 ncı maddede belirtilen etkinliklerde görevlendirilen eğitim personeli, öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım etme, okuma alışkanlığı kazandırma, eğitici oyunlarla verimli zaman geçirmelerini sağlama, oyun gereksinimlerinin karşılanması ile zihinsel ve ruhsal gelişmelerine yardımcı olma görevlerini yürütürler.Diğer personelMADDE 21 – (1) Kurumlarda görevli büro personeli, hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi işlerde personel müdürün vereceği görevleri yapar.Hizmet içi eğitimMADDE 22 – (1) Kurum, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Eğitim personeli valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına da katılabilir. Kurucu ve tüm üyeleri özel öğretim kurumlarının kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca kurumdaki personele valilikten izin alarak ücretsiz hizmet içi eğitim faaliyeti düzenleyebilir. Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden hizmet satın alabilir.Toplu onayMADDE 23 – (1) Eğitim personelinden görevine devam edecekler için, sözleşmenin bitiminden en geç otuz gün önce çalışma izinlerinin uzatma onayı toplu olarak alınır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerÖğrenci ücretleriMADDE 24 – (1) Kurumda, öğrenci ücretleriyle ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğine göre yapılır.Ücretsiz ve indirimli okutulacak öğrencilerMADDE 25 – (1) Kurumdaki ücretsiz ve indirimli okuyacak öğrenciler ve burslularla ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.Kimlik kartlarıMADDE 26 – (1) Eğitim personeliyle diğer personel, kurumda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen örneğe uygun kimlik kartını takmak zorundadır.Kılık ve kıyafetMADDE 27 – (1) Kurumlardaki eğitim personeli, diğer personel ve öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir.Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerMADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile kurumları ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 29 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.YürürlükMADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.EK -1BAŞVURU FORMUÖğrencininT.C. Kimlik Numarası :Adı ve Soyadı :Doğum Yeri ve Yılı :Cinsiyeti :Ev Adresi :Devam Ettiği Okul ve Sınıfı :Katılacağı Etkinlikler :Anne-Baba Hakkında BilgilerAnne BabaT.C. Kimlik Numarası : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adı ve Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Öğrenim Durumu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mesleği : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Çalıştığı Yer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon Numarası : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evdeki Diğer KişilerAdı ve Soyadı Yaşı Yakınlık Derecesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Öğrencinin Yaz Tatilinde Devam DurumuDevam Edecek :Devam Etmeyecek :VelininAdı ve Soyadı :İmzası :Tarih :